Bestille service

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Må fylles ut
For alle opplags- eller verkstedsoppdrag som inngås mellom Nøtterøy Båtservice AS (NB) og en kunde, gjelder disse standardvilkår:

1. Mottak av båt og/eller motor til NB skal kun skje etter avtale.

2. NB ikke kan påta seg ansvaret for kunders båt og/eller motor samt løsøregjenstander ellers ved tyveri, brann eller andre hendelser som ikke er direkte forårsaket av NB.

3. Kunden plikter å sørge for nødvendig forsikring av sine gjenstander, og forsikringen skal dekke alle skader som måtte oppstå som følge av for eksempel tyveri, skadeverk, brann, ulykker, vann- og synkeskade eller lignende forhold. Dekningen skal gjelde fra båt og/eller motor blir innlevert til det blir tilbakelevert til kunden.

4. Alt løsøre som ikke er fastmontert i båten oppbevares på eget ansvar. Vi ber alle ta ut gjenstander som f.eks. fendere, tauverk, puter etc. før båten leveres i opplag.

5. Det er kundens ansvar for å få tømt septikk før innlevering av båt til lagring. Om ikke, så må NB få beskjed før opptak, og det vil bli fakturert kr 2500,- for tømming.

6. Utlevering av opplagsbåter skjer tidligst fire – 4 – uker etter at kunden har sendt varsel til NB fortrinnsvis på e-post som er kvittert mottatt av NB.

7. Arbeid på båt og/eller motor skal utføres innen rimelig tid. Kunden kan fremsette ønske om leveringsdato for båt i opplag etter nærmere fastsatte frister i lagringsordren. NB skal da tilstrebe levering i samsvar med dette så fremt det er gjennomførbart hensett til tid, tilgjengelig ressurser og forholdene for øvrig.

8. Betaling skal skje senest ved utlevering.

9. Hvis ikke båt og motor blir hentet innen- 3- tre dager etter opplag eller verksted reparasjon, Kommer Plassleie på 250,- pr dag som tillegg.

10. NB er kun erstatningsansvarlig for mangler og/eller forsinkelser dersom det er utvist grov uaktsomhet. Erstatningsansvaret er under enhver omstendighet begrenset til kundens direkte tap.

11. Er kunden misfornøyd med NBs tjenester skal kunden reklamere snarest pr. e-post.

12. NB er ikke ansvarlig for å oppfylle sine kontraktsforpliktelser dersom det skyldes uforutsette omstendigheter som gjør det særskilt bebyrdende å oppfylle avtalen. Dette er ikke begrenset til force majeure-tilfeller, og omfatter for eksempel også valutasvingninger, råvareprisøkning mv.

13. Vi tar forbehold om eventuelle feil i prissetting av båter, motorer, tilhengere ,tilleggsutstyr, oppslagstjenester med mer.