Betingelser

Betingelser for vinterlagring av båt

1 – Generelt
Avtalen gjelder mellom kunde og Nøtterøy Båtservice AS, heretter kalt NBS.

Avtalens vilkår er akseptert ved innsetting av båter og andre gjenstander til lagring.

Kunden forplikter seg til å holde seg informert og oppdatert om “Betingelser for vinterlagring” på NBS sine nettsider ved fornyelse av avtale om vinteropplag av båt.

Kunde må gi en tilbakemelding minimum 14 dager før ønsket leveringsdato ift planlegging av ressursplan.

2 – Forsikring
NBS har alminnelig forsikring for utvendig lagringsplass. NBS har ikke forsikring som dekker leietakers gjenstander.

Ved lagring må kunde selv sørge for at tilstrekkelige forsikringer på de(n) enheten(e) som lagres. Aktuelle forsikringer kan være, men er ikke begrenset til, brann, tyveri, hærverk eller andre uforutsette skader.

3 – Betaling
Vinteropplag betales ved levering, arbeid på/med båt faktureres fortløpende. Vi sender faktura på e-post. Kunde sin reskontro må være i balanse før henting/utlevering av båt foretas. Dersom betalingsfrist overskrides vil purregebyr og forsinkelsesrente påløpe.

4 – Brann og Force Majeure
Dersom vinteropplag helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres med grunnlag i brann eller Force Majeure, suspenderes partenes plikter.

5 – Tvisteløsning
Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Drammen tingrett er rett verneting.